HomePrivacy

Privacy Statement Ooglid.nl

Verantwoordelijke

Binnen Ooglid.nl worden je persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken. Je persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Ooglid.nl is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Ooglid.nl beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens

Voor het leveren van een goede dienstverlening is het noodzakelijk dat Ooglid.nl je persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over je gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn.
Binnen Ooglid.nl worden persoonsgegevens verwerkt om de juiste zorg, behandeling en nazorg te kunnen bieden. Daarnaast verwerkt Ooglid.nl persoonsgegevens voor bijvoorbeeld:

  • kwaliteitsbewaking en verbetering van onze dienstverlening;
  • om klachten en incidenten te onderzoeken;
  • de financiële afhandeling van de zorg- en hulpverlening en onze administratie op orde te hebben;
  • aan te tonen bij andere (overheids-)instanties dat Ooglid.nl zicht houdt aan gemaakte afspraken en geldende wet- en regelgeving. Denk aan accountants en inspectiediensten van de overheid.
  • Wanneer Ooglid.nl gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Welke gegevens verzamelen wij?

Om bovengenoemde doelen te realiseren verzamelt Ooglid.nl persoonsgegevens. Ooglid.nl gebruikt je: naam, adres, contactgegevens, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer en overige gegevens die nodig zijn in het kader van de behandeling. Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de patiënt zelf, maar afkomstig zijn van derden/instanties zullen wij de bron nader omschrijven.

Grondslag verwerking

Bij Ooglid.nl willen wij dat je goede zorg- en behandeling ontvangt. Om deze zorg te kunnen leveren verzamelen wij persoonsgegevens. Daarom heeft Ooglid.nl een overeenkomst gesloten met je. Daarnaast moet de organisatie zich houden aan wettelijke verplichtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ook als je toestemming hebt gegeven mogen wij je gegevens verwerken. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor intrekking van de toestemming.

Ooglid.nl mag je persoonsgegevens alleen verwerken indien:
a. je voor de verwerking toestemming hebt verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Ooglid.nl onderworpen is;
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van jou of een ander natuurlijk persoon;
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang.

Je rechten

Je hebt het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Ooglid.nl van je verwerkt. Wanneer je van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kun je bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.
Ooglid.nl zal je verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. Je wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van je verzoek.

Je kunt een schriftelijke verzoek zenden aan Ooglid.nl waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Ooglid.nl
info@ooglid.nl
085 10 50 100
Biltseweg 14
3735 ME Bosch en Duin

Bewaartermijn

Ooglid.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. In het kader van de WGBO geldt in beginsel een bewaarplicht van vijftien jaar.

(Medische) informatie delen met derden

Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. Je hoeft daarvoor geen toestemming te geven. Je kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag jouw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

Daarnaast kan het soms nodig zijn dat persoonsgegevens gedeeld worden met andere organisaties of hulpverleners die met Ooglid.nl samenwerken. In dergelijke situaties worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk is en maken wij duidelijke afspraken.

Beveiliging persoonsgegevens

Ooglid.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Gebruik en werking van cookies

Ooglid.nl maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je computer komen te staan wanneer je internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Ooglid.nl gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Cookie-instellingen aanpassen

Je kunt je browser zo instellen dat je een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op je computer wil plaatsen. Ook kun je cookies volledig blokkeren. Hoe je dit doet, staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Als je cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. Let er bij het uitschakelen van advertising cookies wel op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op je computer. 

Analytische cookies

Analytische cookies gebruikt Ooglid.nl om te analyseren hoe bezoekers zijn website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak zijn website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op zijn website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruikt Ooglid.nl om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen altijd op je computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Analytische cookies die Ooglid.nl gebruikt:

  • Google Optimize-cookie. Dit cookie houdt bij waar je klikt op de website. Hierdoor kan Ooglid.nl de website-ervaring verbeteren. Lees in het Google Privacy Statement hoe Ooglid.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven
  • Google Analytics-cookie. Hiermee houdt Ooglid.nl bij hoe je de website gebruikt. Deze informatie gebruikt Ooglid.nl voor rapporten over internetgebruik. Lees in het Google Privacy Statement hoe Ooglid.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Vragen

Indien je vragen hebt over de privacy, dan kun je deze altijd stellen. Dit kan telefonisch 085 10 50 100 schriftelijk via de mail dan wel door een brief te zenden naar bovengenoemde adreslocatie. Ooglid.nl zal je vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten

Mocht je van mening zijn dat wij je persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan je bezwaren, dan kun je een klacht indienen bij

1. Ooglid.nl, t.a.v. klachtenfunctionaris.
Biltseweg 14
3735 ME Bosch en Duin

2. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement

Ooglid.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren je daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.