Privacy Statement Ooglid.nl

Verantwoordelijke

Binnen Ooglid.nl worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Ooglid.nl is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Ooglid.nl beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens

Voor het leveren van een goede dienstverlening is het noodzakelijk dat Ooglid.nl uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn.
Binnen Ooglid.nl worden persoonsgegevens verwerkt om de juiste zorg, behandeling en nazorg te kunnen bieden. Daarnaast verwerkt Ooglid.nl persoonsgegevens voor bijvoorbeeld:

  • kwaliteitsbewaking en verbetering van onze dienstverlening;
  • om klachten en incidenten te onderzoeken;
  • de financiële afhandeling van de zorg- en hulpverlening en onze administratie op orde te hebben;
  • aan te tonen bij andere (overheids-)instanties dat Ooglid.nl zicht houdt aan gemaakte afspraken en geldende wet- en regelgeving. Denk aan accountants en inspectiediensten van de overheid.

Wanneer Ooglid.nl uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Om bovengenoemde doelen te realiseren verzamelt Ooglid.nl persoonsgegevens. Ooglid.nl gebruikt uw: naam, adres, contactgegevens, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer, medische gegevens, medicatieoverzicht en overige gegevens die nodig zijn in het kader van de behandeling.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de patiënt zelf, maar afkomstig zijn van derden/instanties zullen wij de bron nader omschrijven.

Grondslag verwerking

Bij Ooglid.nl willen wij dat u goede zorg- en behandeling ontvangt. Om deze zorg te kunnen leveren verzamelen wij persoonsgegevens. Daarom heeft Ooglid.nl een overeenkomst gesloten met u. Daarnaast moet de organisatie zich houden aan wettelijke verplichtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ook als u toestemming hebt gegeven mogen wij uw gegevens verwerken. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor intrekking van de toestemming.

Ooglid.nl mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:
a. u voor de verwerking uw toestemming heeft verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Ooglid.nl onderworpen is;
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u of een ander natuurlijk persoon;
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Ooglid.nl van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.
Ooglid.nl zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan Ooglid.nl waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Ooglid.nl
info@ooglid.nl
085 10 50 100

Adresgegevens:
Biltseweg 14
3735 ME Bosch en Duin

Bewaartermijn

Ooglid.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. In het kader van de WGBO geldt in beginsel een bewaarplicht van vijftien jaar.

(Medische) informatie delen met derden

Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag uw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

Daarnaast kan het soms nodig zijn dat persoonsgegevens gedeeld worden met andere organisaties of hulpverleners die met Ooglid.nl samenwerken. In dergelijke situaties worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk is en maken wij duidelijke afspraken.

Beveiliging persoonsgegevens

Ooglid.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen

Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch 085 10 50 100 schriftelijk via de mail dan wel door een brief te zenden naar bovengenoemde adreslocatie. Ooglid.nl zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

1. Ooglid.nl, t.a.v. klachtenfunctionaris.
Biltseweg 14
3735 ME Bosch en Duin

2. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement

Ooglid.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.